Revista Institutului de Istorie Socială „ProMemoria”

Revista prevede publicarea studiilor aparţinând colaboratorilor instituţiilor academice, centrelor universitare şi ştiinţifice din republică şi din străinătate. Tematica revistei include rezultatele studierii unor probleme referitoare la istoria Moldovei şi istoria Europei din cele mai vechi timpuri până în prezent. Cercetarea se bazează pe surse documentare, inclusiv din arhive. Articolele pot fi prezentate în limba română sau în alte limbi europene (engleză, franceză, germană, rusă, bulgară, polonă etc), însoţite de un rezumat într-o limbă de circulaţie internaţională. Materialele prezentate (articole, comunicări, recenzii, teze etc.) trebuie să corespundă standardelor ediţiilor ştiinţifice.

Fiecare articol trebuie să includă:

-    Date despre autor. La începutul textului se anexează următoarele informaţii despre autor: numele şi prenumele, gradul ştiinţifico-didactic, funcţia, instituţia, adresa, telefon, fax, e-mail.

-    Denumirea articolului

-    Rezumat. Articolele trebuie să fie însoţite, în mod obligatoriu, de un rezumat într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză) cuprinzând 2000 de caractere; comunicările mici şi recenziile nu conţin rezumate.

-    Cuvinre-cheie în limba română şi engleză

-    Textul. Volumul articolului să nu depăşească, de regulă, 1 c. a., aproximativ -20 pagini, cel al recenziilor maximum 3-4 pagini. Se va prezenta manuscrisul şi forma electronică: Word, Times New Roman; Font size 12; Space 1,5. Autorii sunt rugaţi să prezinte materialele în forma finală.

-    Referinţele bibliografice în format electronic: Word, Times New Roman; nt size 10, Space 1, se plasează în pagină şi cuprind: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării, locul editării, denumirea editurii, anul, pagina. De ex. Leaşco I.,

Ungureanu T., Ialoveni. Chişinău: Licorn, 2003, p.50.

-  Data prezentării (revizuirii) articolului.

-  Materialul ilustrativ se prezintă în format A4, sub o formă grafică clară, cu numerotarea poziţiei fiecărui obiect, însoţit de o legendă. Fotografiile şi desenele trebuie să fie numerotate şi însoţite de explicaţii.

Extras din procesul verbal cu recomandarea spre publicare. Articolele sunt şi recenzate în sectoarele instituţiilor, la catedre etc, care le recomandă spre publicare. Articolele sunt recenzate şi de către membrii Colegiului de redacţie. Fiecare articol este recenzat la şedinţa Colegiului de cel puţin 2 recenzenţi. în cazuri excepţionale şi discutabile sunt invitaţi experţi din afara colegiului. Opinia şi observaţiile recenzenţilor sunt fixate într-un proces-verbal şi aduse la cunoştinţa autorului. Articolul se publică după convorbirea autorului cu recenzenţii şi acceptarea materialului prezentat.

Manuscrisele (două exemplare) şi varianta electronică pot fi prezentate direct la Colegiul de redacţie (Institutul de Istorie Socială „Promemoria”) sau trimise prin e-mail: secretarului de redacţie dr.Alina Felea   afelea44@yahoo.com

Selectarea articolelor şi a materialelor o efectuează Colegiul de redacţie format, în majoritatea sa, din colaboratori ştiinţifici ai  Institutului de Istorie Socială „Promemoria”

Cercetările, interpretările şi concluziile expuse în materialele publicate în revistă aparţin autorilor materialelor şi nu pot fi considerate ca reflectând politicile şi opiniile Colegiului de redacţie sau ale Institutului de Istorie Socială „Promemoria”.

In cazul retipăririi materialelor revistei este obligatorie indicarea sursei.